Emelt Díjas Telefonszámok

“Dietetikai tanácsadóként az üzlet egy teljesen új dimenziója számomra, hogy szinte bárhol, bármikor pénzt tudok keresni. És a hívás végén már el is számoltunk.” 
/R. Andrea – dietetikus/

ETIKAI KÓDEX

Az Emelt Díjas Szolgáltatási Etikai Kódex a Szolgáltató által nyújtott Emelt díjas szolgáltatás szerződés elválaszthatatlan része és az Audiotex, valamint az Audiofix tartalomszolgáltatások nyújtására vonatkozó szabályokat tartalmazza.
Amennyiben az Ügyfél az Etikai Kódex valamely pontját nem tartja be, a Szolgáltató a köztük létrejött szerződés vonatkozó pontja alapján felszólíthatja az Ügyfelet a Kódex tartalmának betartására, szüneteltetheti a szolgáltatást, illetve felmondhatja a szerződést.
Amennyiben az Ügyfél szolgáltatásával kapcsolatban a Szolgáltató – társszolgáltatói partnereitől vagy végfelhasználóktól – bármilyen, az Ügyfél által a végfelhasználó részére nyújtott szolgáltatással kapcsolatos visszaélés gyanújáról értesül, vagy észleli, hogy az ügyfél az Etikai Kódexben, vagy az adott szerződésben foglalt előírások bármelyikét nem tartja be, saját hatáskörében azonnali vizsgálatot kezdeményez és amennyiben a rendelkezésre álló adatok alapján úgy ítéli meg, hogy a visszaélés gyanúja, vagy a szerződésszegés, vagy a jelen Etikai Kódex bármely rendelkezésének megsértése fennáll, akkor az Ügyfél egyidejű írásbeli értesítése mellett egyoldalúan felfüggeszti a szolgáltatás nyújtását és a visszaélés gyanújával, vagy a szerződésszegéssel érintett időszakra vonatkozóan felfüggeszti a díjmegosztási elszámolást is. Visszaélés gyanúja elsősorban, de nem kizárólag abban az esetben áll fenn, ha az Ügyfél megsérti a kapcsolódó szerződésben, vagy az Etikai Kódexben foglaltakat, vagy a szolgáltatásához kapcsolódó nem egyértelmű információ közlésével, vagy információ elhallgatásával, vagy nem megfelelő módon történő feltüntetésével a végfelhasználónak bármilyen módon kárt, vagy indokolatlan többletköltségeket okoz.
Amennyiben a vizsgálat alapján a visszaélés gyanúja, vagy a szerződésszegés, vagy az Etikai Kódexben foglaltak megszegésének ténye beigazolódik, a Szolgáltató jogosult a kapcsolódó szerződést azonnali hatállyal felmondani, a visszaélés gyanújával, vagy a szerződésszegéssel érintett időszakra vonatkozóan pedig a díjmegosztást megtagadni, továbbá az esetről a Nemzeti Hírközlési Hatóságot értesíteni.

1. Általános előírások
A Tartalomszolgáltató kötelezettséget vállal, hogy
– A magyarországi jog- és adatvédelmi szabályokat betartja,
– a szolgáltatás elindítása előtt annak tartalmáról, elérhetőségéről részletesen tájékoztatja a Szolgáltató-t,
– munkaidőben elérhető magyarországi ügyfélkapcsolati (nem emelt díjas) telefonszámot üzemeltet, melyen a szolgáltatással kapcsolatos reklamációkat, ügyfélpanaszokat kezeli,
– a Szolgáltatóhoz, vagy társszolgáltató partnereihez érkezett reklamációk kivizsgálása során a reklamációval kapcsolatos információit a Szolgáltató rendelkezésére bocsátja,
– megtesz minden indokolt óvintézkedést annak érdekében, hogy teljesítse a szerzői jogvédelem követelményeit a szolgáltatásaik tartalmát illetően,
– a saját szolgáltatását nem mutathatja be a Szolgáltató távközlési szolgáltatásaként,
– a vonatkozó reklámelőírásokat betartja,
– az emeltdíjas kapcsolási számot minden hirdetésében jól láthatóan közli,
– az általa nyújtott tartalomszolgáltatás tájékoztatóiban a pontos emeltdíjas perc- (audiotex) vagy hívásdíjat (audiofix) szolgáltatás esetén egyértelműen feltünteti, (nettó hívásdíj vagy percdíj + Áfa formátumban)
– audiotex jellegű tartalomszolgáltatást hívásonként 30 perc maximális híváshosszal, 10 percenkénti a hívó felé történő interakcióval üzemelteti,
– audiofix jellegű tartalomszolgáltatást hívásonként maximális 1 perc híváshosszal üzemelteti

2. Nem megengedett szolgáltatások
A tartalomszolgáltató kötelezettséget vállal, hogy nem nyújt olyan szolgáltatást, illetve tartalmat, amely
– bárkit törvényellenes cselekmény elkövetésére bátorít vagy felbujt,
– pontatlanságuk, kétértelműségük, túlzó mivoltuk, hanyagságuk vagy bármi más miatt félrevezetőek,
– bárkinek a magánéletét vagy a nyugalmát indokolatlanul zavarják,
– a kínált szolgáltatás tartalmáról vagy áráról bárkit félrevezetően tájékoztatnak, vagy
– a szolgáltatásokat indokolatlanul késleltetik, azok időtartamát elnyújtják.
A Szolgáltató kizárólagos diszkrecionális jogkörébe tartozik annak a megítélése, hogy az Előfizető által folytatott tevékenység kimeríti-e a “Nem megengedett szolgáltatások” – fejezetben felsorolt tevékenységeket.
Amennyiben a Szolgáltató megítélése alapján az Előfizető “Nem megengedett szolgáltatást” nyújt, akkor a jelen Etikai Kódexben, illetve a kapcsolódó előfizető szerződés alapján – jogosult a kapcsolódó szolgáltatást előfizetői szerződést felfüggeszteni, vagy indokolt esetben felmondani.

3. Gyerekeknek szóló szolgáltatások
Gyerekeknek szóló szolgáltatásoknak minősülnek a teljesen vagy részben 18 éven aluliaknak tervezett, vagy szánt szolgáltatások.
Gyerekeknek szóló kiadványnak minősülnek azok, amelyek esetén az olvasóközönség jelentős része 18 éven aluli, vagy azok, amelyek a kiadó szándéka szerint olyan megjelenésűek, mint amit teljesen vagy részben 18 éven aluliaknak szántak, bármilyen emeltdíjas szolgáltatás, ami gyerekeknek szóló kiadványokban jelenik meg, gyerekeknek szóló szolgáltatásnak minősül.
Az olyan hirdetésnek, melyet a gyermekek számára könnyen elérhetővé tettek, tartalmaznia kell olyan figyelmeztetést – a hirdetés fő mondanivalójával azonos módon kiemelve -, amely felhívja figyelmüket arra, hogy a hívott szolgáltatások percenként hány Ft-tal számlázódnak, és csak a telefonszámlát fizető felelős személy beleegyezésével hívhatók.

4. Nyereményjátékok
A nyereményjátékokkal összefüggő hirdetéseknek tartalmazniuk kell az alábbiakat:
– a részvételi határidőt;
– a résztvevők vagy nyeremények számának bármilyen korlátozását;
– a nyeremények leírását;
– bármilyen életkorhoz, földrajzi fekvéshez vagy más alkalmassághoz kötött korlátozást;
– a nyereményjáték formáját és költségeit.

A potenciális résztvevőknek még az alábbi információkat is könnyen elérhetővé kell tenni:
– a nyertesek hogyan és mikor kapnak értesítést,
– hogyan lehet az eredményeket megtudni,
– a nevezések értékelésének feltételei,
– az elérhető nyeremények készpénzben is kifizethetők-e,
– a résztvevők hogyan juthatnak hozzá a nyereményjátékkal kapcsolatos egyéb szabályokhoz.

Az alacsony részvételi arány, vagy az elégtelen minőségű nevezések nem jelentenek kellő alapot a nyereményjáték idejének meghosszabbítására, vagy a nyeremények visszatartására.
Nyereményjátékokkal kapcsolatos jogszabályokat betartja.
Amennyiben a nyereményjátékban a sorsolás bármilyen formában előfordul, az egyes nevezések esélyegyenlőségét biztosítani kell.
Tiltott csak a hívás hosszától függő nyereményjáték.

5. Alapítványi és jótékonysági szolgáltatások
Az alapítványi célú és az emberi jószándékra alapozó szolgáltatások hirdetéseinek tartalmaznia kell:
– a kedvezményezett szervezet, intézmény nevét,
– a szolgáltatás alkalmazása során gyűjtött juttatás nagyságát, természetét,
– mindenféle korlátozást a kedvezményezett részére történő hozzájárulás nagyságával kapcsolatban.
– Nem lehet korlátozást alkalmazni a hívók számával kapcsolatban. A tervezett összegen felül befolyó összeget szintén a kedvezményezett javára kell továbbítani, az eredendően tervezett bevétel összegével megegyező feltételekkel.
– Kérés esetén igazolni kell tudni, hogy a kedvezményezett részére a meghirdetett akció milyen valós haszonnal jár.

6. Felnőtt tartalmú (pornográf) szolgáltatások
Pornográf tartalmú szolgáltatások alatt értjük mindazokat a szolgáltatásokat, amelyek erotikus vagy szexuális jellegű szórakozást nyújtanak. Nem tekintendő ilyen szolgáltatásnak a szexuális információs felvilágosító, a társkereső és a nem szexuális jellegű szórakozást nyújtó társalgó vonal.
A Pornográf tartalmú szolgáltatások reklámtevékenységével kapcsolatban a szolgáltatást nyújtó köteles a reklámozást a hatályos jogszabályok figyelembevételével és betartásával végezni.

7. Micropayment alkalmazások
Szolgáltatás igénybe vételi díj kifizetésen azokat az eseteket értjük, amikor az Ügyfél által nyújtott tartalom ellenértékét az igénybe vevő egy emelt díjas hívással téríti meg és azzal kap jogot, hogy ne közvetlenül az emelt díjas hívással érhesse el a tartalmat.
Az Ügyfélnek világosan közölnie kell a tartalomszolgáltatás igénybe vevője számára a fizetés módját, a hívásért fizetendő díj nettó, illetve bruttó díját.

8. Internetes dial-up emeltdíjas szolgáltatások
A szolgáltatás igénybe vevőjét magyar nyelven, minimum két tájékoztató oldalon, vagy ablakban kell informálni a szolgáltatás igénybe vételének módjáról, a behívószám módosításáról, az emeltdíjas kapcsolási számról
Az esetlegesen előforduló műszaki hibák esetén alkalmazandó eljárásokról tájékoztatást kell adni.
Az Ügyfélnek biztosítania kell, hogy az emelt díjas hívás a fizetős tartalom elhagyása után nem maradhat fent.
Az Ügyfélnek biztosítania kell, hogy az emelt díjas hívás keretén belül a Felhasználó csak az Ügyfél által üzemeltetett tartalmat érheti el, más publikus tartalmat nem.