Emelt Díjas Telefonszámok

“Dietetikai tanácsadóként az üzlet egy teljesen új dimenziója számomra, hogy szinte bárhol, bármikor pénzt tudok keresni. És a hívás végén már el is számoltunk.” 
/R. Andrea – dietetikus/

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

A WEEN Bt. (székhely: 7627 Pécs, Török u. 8/2.; cégjegyzékszám: 02-06-074333 ; nyilvántartó hatóság: Baranya Megyei Bíróság mint Cégbíróság; adószám: 25145940-1-02) (a továbbiakban: Szolgáltató) a www.emeltdijasszamok.info weboldalon (a továbbiakban: Honlap) információnyújtási szolgáltatás megrendelésének céljából honlapot üzemeltet, amelynek során a Honlapra látogatók és a Honlapon regisztrálók (Látogatók) adatait kezeli. Az adatok kezelésével összefüggésben a Szolgáltató ezúton tájékoztatja a Látogatókat a Honlapon általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.
Szolgáltató tiszteletben tartja Honlapja látogatóinak személyhez fűződő jogait; a rögzített személyes adatokat bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályokkal és nemzetközi ajánlásokkal összhangban, a jelen adatkezelési nyilatkozatnak megfelelően kezeli.
Látogató a Honlap használatával elfogadja az alábbiakat, és hozzájárul az alábbiakban meghatározott adatkezelésekhez.

1. AZ ADATKEZELÉS CÉLJA
Az információnyújtáshoz kapcsolódó adatkezelés célja a Honlap látogatóinak a Honlapon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtásával összefüggésben meghatározott feltételek telefonon keresztül, vagy e-mail formájában történő ismertetése, melyhez a látogató által megadott adatokat használja.

2. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA
A Szolgáltató általi adatkezelésekre a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (a továbbiakban: Avtv.) 3. § (1) bekezdés a) pontja szerint a Látogatók önkéntes hozzájárulása alapján, továbbá az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, alapján kerül sor. A hozzájárulást Látogató az egyes adatkezelések tekintetében a Honlap használatával, a regisztrációval, (űrlap kitöltésével) illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg.

3. AZ ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE
WEEN Bt. (székhely: 7627 Pécs, Török u. 8/2.
Tekintettel arra, hogy az adatkezelés az adatkezelővel ügyfélkapcsolatban álló látogatókra vonatkozik, így az Avtv. 30. § a) pontja alapján az adatkezelés adatvédelmi nyilvántartásba vétele nem szükséges.

4. AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA
A regisztrációs folyamat során kötelezően megadott személyes adatok kezelése a regisztrációval kezdődik és annak törléséig tart. Nem kötelező adatok esetén az adatkezelés az adat megadásának időpontjától a kérdéses adat törléséig tart. A regisztráció Látogató általi törlésére, valamint Szolgáltató általi törlésére bármikor, az Általános Szerződési Feltételekben rögzített esetben és módon kerülhet sor.
Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban (pl. számviteli jogszabályokban, illetve az NGM rendeletben) meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését, valamint a Honlapon történő űrlapkitöltés során vagy egyéb módon adott további hozzájárulások alapján történő adatkezeléseket.

5. A KEZELT ADATOK KÖRE
A Honlap használata során a Szolgáltató technikai okokból automatikusan rögzíti a Látogató IP címét, az általa használt operációs rendszer és böngészőprogram típusát és más információkat. Ezen adatok naplózását a rendszer folyamatosan végzi, de nem kapcsolja össze a regisztráció során vagy a felhasználás során megadott adatokkal. Az így nyert adatokhoz a Látogatók nem, csak a Szolgáltató fér hozzá.
Szolgáltató rögzítheti azoknak az internetoldalaknak az adatait, ahonnan a Látogató eljutott a Honlapra, és azokat is, amelyeket a Honlapon látogatott, valamint a látogatás idejét és időtartamát. A Látogató személyére, profiljára ezekből az adatokból nem lehet következtetni.
A fenti információkat Szolgáltató kizárólag a Honlap technikai üzemeltetése érdekében, valamint statisztikai célokra használja fel.
Regisztráció – Űrlapkitöltés visszahívás kérésére
A visszahívás kérése során a Látogatónak kötelezően meg kell adnia a következő személyes adatokat:

– bejelentkezési név
– email cím
– telefonszám
Az adatok megadását követően Szolgáltató telefonon vagy e-mailben értesíti Látogatót a jelentkezés sikerességéről.
Látogató a regisztráció során nem kötelező jelleggel további adatokat is megadhat, amennyiben az a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás teljesítéséhez, elősegítéséhez szükséges.
A Szolgáltató vállalja, hogy a regisztráció során a Látogatók által megadott email címekre nem küld elektronikus levelet, kivéve ha

– azok a Látogató által igénybe venni kívánt szolgáltatásaihoz kapcsolódó e-mailek,
– ahhoz külön az erre vonatkozó kérdés(ek)re válaszolva a látogató a hozzájárulását adta.

6. AZ ADATOKAT MEGISMERŐ SZEMÉLYEK KÖRE, ADATTOVÁBBÍTÁS, ADATFELDOLGOZÁS
Az adatokat elsődlegesen Szolgáltató illetve Szolgáltató belső munkatársai jogosultak megismerni, azonban azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át.
Az alapul fekvő informatikai rendszer üzemeltetése, a megrendelések teljesítése, az elszámolás rendezése körében Szolgáltató adatfeldolgozót (pl. rendszerüzemeltető, fuvarozó vállalat, könyvelő) vehet igénybe. Szolgáltató az ilyen külső szereplők adatkezelési gyakorlatáért nem felelős.
A fentieken túl a Látogatókra vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezően meghatározott esetben, illetve a Látogató hozzájárulása alapján kerülhet sor.

7. ADATBIZTONSÁG
A Szolgáltató minden szükséges lépést megtesz, hogy biztosítsa a Látogatók által megadott személyes adatok biztonságát mind a hálózati kommunikáció során, mind az adatok tárolása, őrzése során.
A személyes adatokhoz szigorúan korlátozott a hozzáférés a jogosulatlan megismerés, a személyes adatok jogosulatlan megváltoztatása, illetve jogosulatlan felhasználása megelőzésére.

8. LÁTOGATÓI JOGOK ÉS JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK
Látogató bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Szolgáltató által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor módosíthatja azokat a Szolgáltatóhoz intézett e-mail útján. Látogató jogosult továbbá adatai törlésének kérésére az e pontban megadott elérhetőségek útján.
Szolgáltató a Látogató kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.

Az érintett a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:

Levelezési cím: WEEN Bt. 2316 Tököl, Csépi út 124/b
Email cím: info (kukac) emeltdijasszamok (pont) info

A Látogató bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel a Szolgáltató munkatársához fordulhat a fenti elérhetőségeken keresztül.
A Látogató bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni. Törlési kérelem esetén a Szolgáltató a kérelem beérkezésétől számított 3 munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók.
A Látogató az Avtv., valamint a Polgári Törvénykönyv (1959. évi IV. törvény) alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, kérheti továbbá az adatvédelmi biztos segítségét is (1051 Budapest, Nádor u. 22. Postacím: 1387 Budapest Pf. 40, további információ: http://abiweb.obh.hu/abi/).
Amennyiben a Látogató szolgáltatás igénybevételéhez a regisztráció során harmadik fél adatait adta meg vagy a Honlap használata során bármilyen módon kárt okozott, a Szolgáltató jogosult a Felhasználóval szembeni kártérítés érvényesítésére. A Szolgáltató ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

9. EMAIL CÍMEK FELHASZNÁLÁSA
A Szolgáltató kiemelt figyelmet fordít az általa kezelt elektronikus levélcímek felhasználásnak jogszerűségére, így azokat csak az alábbiakban meghatározott módon használja fel (tájékoztató vagy reklám) email küldésére.
Az email címek kezelése elsősorban a Látogató azonosítását, a megrendelések teljesítése, szolgáltatások igénybe vétele során a kapcsolattartást szolgálja, így elsősorban ennek érdekében kerül sor email küldésére.
A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások vagy az Általános Szerződési Feltételek változása esetén a változásokra vonatkozó, valamint a Szolgáltató egyéb hasonló szolgáltatásaira vonatkozó tájékoztatást a Szolgáltató bizonyos esetekben elektronikus formában, e-mailben juttatja el az érintettek részére. Az ilyen “értesítési listáról” nem lehet leiratkozni, ezen értesítéseket azonban a Szolgáltató nem használja reklámozási célra.
A regisztráció során megadott elektronikus levélcímekre hirdetést vagy reklámot tartalmazó leveleket a Szolgáltató csak a Látogató kifejezett hozzájárulásával, a jogszabályi előírásoknak megfelelő esetekben és módon küld.

10. EGYÉB RENDELKEZÉSEK
Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen Adatvédelmi nyilatkozatot a Látogatók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően Látogató a szolgáltatás használatával ráutaló magatartással elfogadja a módosított Adatkezelési nyilatkozatban foglaltakat.